FAQ

A. Podstawowe informacje o programie

Gdzie można otrzymać wzory dokumentów związane z dotacją?

Wzory dokumentów:

 • wniosek o dotację
 • pełnomocnictwo jednej osoby
 • pełnomocnictwo wielu osób
 • wniosek o rozliczenie dotacji
 • protokół likwidacji
 • protokół instalacji

są udostępnione na stronach:

oraz dostępne w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45).

Kiedy i gdzie można wnioskować o dotację?

Wnioski można składać do 30 września 2016 w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7:45–15:45); tel. +48 717 779 100.

Jaka jest wysokość dotacji?

 • 70% kosztów związanych z zakupem materiałów i robocizną bezpośrednio związanych z wymianą systemu ogrzewania, ale nie więcej niż 12 000 PLN na jeden lokal mieszkalny;

UWAGA! Na działania towarzyszące likwidacji ogrzewania węglowego można otrzymać dodatkowo:

 • 70% kosztów, nie więcej niż 1000 PLN, na podłączenie ciepłej wody użytkowej z nowego systemu, o ile była ona dotychczas ogrzewana piecem węglowym;
 • 70% kosztów przypadających na dany lokal mieszkalny, nie więcej niż 12 000 PLN na termomodernizację budynku wielorodzinnego przeprowadzonej zgodnie z wykonanym audytem energetycznym całego budynku;
 • 70% kosztów, nie więcej niż 1000 PLN, za każdy metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora słonecznego.

Jakie są etapy udziału w programie?

 1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z kompletem odpowiednich załączników najpóźniej do 30 września 2016;
 2. przeprowadzenie wizji lokalnej przez pracowników UMW weryfikującej dane zawarte we wniosku – sprawdzającej m.in. istnienie czynnego ogrzewania węglowego w lokalu;
 3. podpisanie umowy o udzielenie dotacji – po pozytywnym rozpatrzeniu;
 4. wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą systemu ogrzewania;
 5. przedłożenie wniosku o rozliczenie dotacji po zakończeniu prac, wraz z odpowiednimi załącznikami w terminie wskazanym w umowie dotacyjnej;
 6. przekazanie dotacji w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowego rozliczenia;

Co to jest program Kawka i w jakim celu został uruchomiony?

„KAWKA – Likwidacja niskiej emisji” to nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, w których regularnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłów. Domowe piece i lokalne kotłownie opalane węglem są – oprócz środków transportu – głównymi źródłami emisji pyłów.

W 2014 roku Gmina Wrocław przystąpiła do programu KAWKA, aby otrzymać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dotację dla mieszkańców na likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

B. Kryteria, jakie musi spełniać wnioskodawca oraz lokal, którym dysponuje

Czy można otrzymać dotację, jeśli lokal nie znajduje się na terenie Wrocławia?

Nie. Gmina Wrocław dotuje wymianę pieców węglowych wyłącznie na terenie Miasta.

Czy można otrzymać dotację, jeśli lokal nie jest aktualnie ogrzewany piecem węglowym?

Nie. Gmina Wrocław dotuje wyłącznie wymianę pieców węglowych, które nie są jeszcze usunięte i są czynne.

Czy można otrzymać dotację na ocieplenie budynku?

Tak. Uczestnicy programu Kawka mogą otrzymać dodatkowo 70% kosztów przypadających na lokal, nie więcej niż 12 000 PLN, na termomodernizację budynku wielorodzinnego, jeśli wspólnota mieszkaniowa zdecyduje się na wykonanie prac zgodnie ze sporządzonym audytem energetycznym całego budynku (np. ocieplenie, wymiana okien itp.).

Czy można otrzymać dotację na uruchomienie systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

Tak. Uczestnicy programu KAWKA mogą otrzymać dodatkowo 70% kosztów, nie więcej niż 1000 PLN, na montaż instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej, jeśli dotychczas woda była podgrzewana piecem węglowym.

Jakie rodzaje pieców węglowych są objęte programem KAWKA?

 • piec kaflowy
 • piec etażowy
 • wolno stojący piec typu „koza”
 • kuchnia węglowa
 • piec do ogrzewania wody
 • lokalna kotłownia

Dla jakiego rodzaju budynków/lokali przewidziany jest program KAWKA

 • dla mieszkań w budynku wielorodzinnym

Dotacja udzielona zostanie na każdy lokal mieszkalny (mieszkanie), w którym zostanie zmieniony istniejący i działający system ogrzewania węglowego na proekologiczny.

 • dla domów jednorodzinnych

Dotacja udzielona zostanie na zmianę istniejącego i działającego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczny.

Kto może skorzystać z dotacji?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym położonym na terenie Wrocławia.

C. Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o dotację

Jeśli planuje się zamontować ogrzewanie proekologiczne

 • gazowe
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (tzw. pozwolenie na budowę);
 • elektryczne

Do złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zamontowanie elektrycznych systemów ogrzewania takich jak: grzałka elektryczna jako wkład do starego pieca kaflowego, elektryczny piec akumulacyjny, elektryczny promiennik ciepła (podczerwień) – nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

 • miejska sieć ciepłownicza

Listę wymaganych dokumentów oraz sposób procedowania należy uzgodnić bezpośrednio z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45).

 • odnawialne źródła energii

— pompa ciepła

Listę wymaganych dokumentów oraz sposób procedowania należy uzgodnić bezpośrednio z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45).

— kolektor słoneczny

Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Jeśli w lokalu mieszkalnym zarejestrowana jest działalność gospodarcza

 • dokumenty uzyskania pomocy de minimis – w celu uzgodnienia listy dokumentów należy skontaktować się z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45).

Jeśli w lokalu planuje się pozostawić piec węglowy

Generalnie warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie pieca (np. sprzedaż, zburzenie, złomowanie).

Wyjątek stanowią dwie sytuacje:

 • gdy piec zostanie przerobiony na elektryczny
 • gdy piec ma wartość zabytkową;
 • oświadczenie o zamiarze pozostawienia pieca wraz z dokumentacją fotograficzną;

W obu powyższych wypadkach piec musi zostać trwale odłączony od komina.

UWAGA! Usunięcie pieca może nastąpić dopiero po wizji lokalnej i przed złożeniem wniosku o rozliczenie dotacji.

Jeśli właścicielem lokalu jest…

 • osoba fizyczna
 • dowód własności lokalu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych; # pełnomocnictwo, o ile właściciel wyznaczy swojego pełnomocnika; (patrz również: Jakie są koszty pełnomocnictwa);
 • kilka osób fizycznych
 • dowód własności lokalu: akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych;
 • pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w zależności od liczby współwłaścicieli); współwłaściciele muszą wyznaczyć swojego pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w trakcie załatwiania formalności; (patrz również: Jakie są koszty pełnomocnictwa).
 • Gmina Wrocław
 • dokument potwierdzający prawo do użytkowania lokalu: umowę najmu lub umowę remontową;
 • ostateczną zgodę właściciela na wymianę źródła ogrzewania, która zezwala na rozpoczęcie prac budowlanych (w dokumencie musi być wyraźnie wskazana zmiana systemu ogrzewania); (patrz również: Jakie są etapy uzyskania ostatecznej zgody właściciela?).
 • inna osoba, od której lokal jest wynajmowany

Należy zwrócić się do właściciela, by osobiście przystąpił do programu lub wyznaczył pełnomocnika.

D. Dodatkowe informacje

Jakie dokumenty mogą służyć za podstawę rozliczeń?

Wyłącznie udokumentowane (rachunki, faktury) koszty poniesione po podpisaniu umowy o dotację.

Jakie koszty związane ze zmianą systemu ogrzewania nie są dotowane?

 • wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dotację;
 • koszty projektów, opinii i uzgodnień;
 • koszty transportu;
 • koszty instalacji ciepłej wody użytkowej, chyba że:
  • dotyczą zakupu pieca dwufunkcyjnego,
  • woda w lokalu była ogrzewana piecem węglowym.

Jakie koszty związane z wymianą pieców węglowych mogą zostać zwrócone?

 • koszty likwidacji instalacji ogrzewania węglowego wraz z usunięciem pieca;
 • koszty materiałów potrzebnych do instalacji nowego systemu ogrzewania (np. rury gazowe, rury prowadzone od pieca do grzejników, grzejniki, piec gazowy w tym również piec dwufunkcyjny; system odprowadzania spalin);
 • koszty podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego;
 • koszty zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz wykonania instalacji do podgrzewania wody.

Jeśli w lokalu zostało zamontowane ogrzewanie proekologiczne

 • gazowe
 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • aktualna umowa z gazownią uwzględniającą zmianę systemu ogrzewania;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania i system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego pieca (typ, moc pieca);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;
 • elektryczne
 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • aktualna umowa z dostawcą energii elektrycznej uwzględniająca zmianę systemu ogrzewania;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania i system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego urządzenia grzewczego (typ, moc);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;
 • miejska sieć ciepłownicza
 • komplet dokumentów ustalonych indywidualnie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45);
 • odnawialne źródła energii

— pompa ciepła

 • komplet dokumentów ustalonych indywidualnie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45);

— kolektor słoneczny

 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania a system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego kolektora (typ, moc, powierzchnia czynna);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;

E. Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o rozliczenie dotacji

Jeśli w lokalu zostało zamontowane ogrzewanie proekologiczne

 • gazowe
 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • aktualna umowa z gazownią uwzględniającą zmianę systemu ogrzewania;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania i system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego pieca (typ, moc pieca);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;
 • elektryczne
 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • aktualna umowa z dostawcą energii elektrycznej uwzględniająca zmianę systemu ogrzewania;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania i system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego urządzenia grzewczego (typ, moc);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;
 • miejska sieć ciepłownicza
 • komplet dokumentów ustalonych indywidualnie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45);
 • odnawialne źródła energii

— pompa ciepła

 • komplet dokumentów ustalonych indywidualnie z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8, 10 w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu (7.45–15.45);

— kolektor słoneczny

 • protokół likwidacji;
 • protokół instalacji;
 • faktury i rachunki (z rozdzieleniem kosztów poniesionych na system ogrzewania a system podgrzewania wody użytkowej);
 • podstawowe informacje techniczne zainstalowanego kolektora (typ, moc, powierzchnia czynna);
 • zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji;

Jakie są etapy uzyskania ostatecznej zgody właściciela?

Kolejność działań oraz liczba potrzebnych dokumentów zależna jest od wielu instytucji (właściciela, zarządcy, dostawców energii itp.), a także od zakresu planowanych robót. Dlatego w każdym wypadku należy indywidualnie ustalić procedurę postępowania z ww. instytucjami.

Generalnie etapy są następujące:

 • uzyskanie wstępnej zgody właściciela (wniosek do zarządcy, tj. ZZK lub WM), na podstawie której będzie można wystąpić o uzyskanie innych niezbędnych zezwoleń;
 • uzyskanie innych niezbędnych pozwoleń (o ile będą wymagane, w zależności od zakresu planowanych robót) od innych podmiotów (np. gazownia, Wydział Architektury i Budownictwa UMW, itp.);
 • uzyskanie ostatecznej zgody właściciela.

Jakie są koszty pełnomocnictwa?

Wysokość opłat skarbowych:

 • 17 PLN — za każdą osobę udzielającą pełnomocnictwa (tzw. stosunek pełnomocnictwa);
 • bez opłat — za najbliższego członka rodziny (rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo, wnuczęta, dziadkowie).