Wzory wniosków Kawka 2017

Wzór umowy o udzielenie dotacji.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji, a także wzory pełnomocnictw i wniosku o jej rozliczenie można pobrać, klikając na poniższe linki.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji.

Po zakończeniu realizacji zadań objętych umową o udzielenie dotacji, nie później jednak niż do dnia 20 lub 27 października 2017 r., Dotowany przedłoży wniosek o rozliczenie dotacji.

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach

oraz zestawienie poniesionych kosztów

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403
lub pod numerami telefonu: 71-777-91-00 i 71-777-77-77